Тайните на насекомите. Изложба на Борис Праматаров., България, вторник, 16. януари 2018

Gifted Sofia представя

Тайните на насекомите. Изложба на Борис Праматаров.
16.01. - 30.01.2018

Откриване: Вторник,16 януари, от 18.00 ч.
„Gifted”, ул. Иван Денкоглу 24, гр. София

Изложбата ще включва
рисунките от серията „Тайните на насекомите“,
принтове и книги-обекти.

“Насекомите нямат мечти.
Тези тихи наблюдатели не знаят що е добро и зло
или що е красиво и грозно. Те не се намесват.
Те са свидетели, които не съдят. Насекомите живеят тук и сега.
В техния свят бъдеще и минало са непонятни.
Техният закон е този на чистото оцеляване и съществуване.
Те изпълняват живота пред очите ми
и техните движения отразяват тъгата и панаирите,
началото и края.
В сенките на насекомите виждам лицето си”.

Б.П.

Изложбата се осъществява с подкрепата на Jameson Irish Whiskey

* * *

Борис Праматаров (р. 1989 г.) е визуален артист, завършил специалност “Книга и печатна графика“в Националната художествена академия в гр. София и магистратура по графичен дизайн в Кралската академия за изящни изкуства в гр. Гент, Белгия. Има няколко самостоятелни изложби, организирани в София, Брюксел и Белград, и участия в множество групови изложби в Париж (“400 рисунки за изживяване“, Галерия „Lavigne Bastille”, 2012), Виена (Дом Витгенщайн, 2012), Ню Йорк (“Раздразнение“, изложба с илюстрациите от Ню Йорк Таймс, Галерия „7“, 2013), Марибор (“Μundus Vade Retro International Exhibition”, 2014), Дижон (“Отчуждение и анти-отчуждение“, SSE Space, 2014) и мн. др.
Автор на арт книгите: „Моите демони“ (2012, София), “Зъл двойник“ (2013, София), “Амигдала“ (2013, издателство United Dead Artists, Париж), “Керофобия“ (2015, Галерия „Е² & Αppât”, Брюксел), “Наблюдателят“ (2016, издателство „Le Dernier Cri”, Марсилия) и Наблюдателят 2 (2017, Брюксел).

Борис Праматаров* * *

Gifted Sofia presents

Insect’s Secrets
by Boris Pramatarov
16.01. - 30.01.2018

Opening: 16.01., Τuesday, 6 pm
„Gifted”, Ivan Denkoglu St. 24, Sofia

The exibition includes
the drawings from the series “Insects’ secrets”,
prints and artists books.

„The insects don’t have dreams.
These silent observers don’t know good or bad, beautiful or ugly. They do not involve.
They are witnesses who do not judge. The Insects live here and now.
In the world of the insects future and past are incomprehensible. Their law is the one of the pure survival and existence.
They perform the life in front of my eyes
and their movements reflect the sadness and the celebrations,
the beginning and the end. In the insects’ shadows I see my ****“.

B.P.

The exhibition is supported by Jameson Irish Whiskey

* * *
Boris Pramatarov (*1989) is a visual artist, graduated in Book and Printed Graphics at the Bulgarian National Academy of Art and Graphic Design at the Royal Academy of Fine Arts, Ghent, Belgium. He has six solo’ exhibitions in Sofia, Brussels, Belgrade and has participated in numerous group exhibitions in Paris (“400 dessins à vif”, Gallery Lavignes Bastille, 2012), Vienna (Wittgenstein House, 2012), New York (“Anxiety”, Exhibition of illustrations in NY Times Opinion Blog, Gallery 7 of NY Times, 2013), Maribor (Mundus Vade Retro International Exhibition, KIBLA Portal, 2014), Daejeon (“Alienation & Anti-alienation”, SSEE Space, 2014), etc. Author of five artist’s books: “My Demons” (2012, Sofia), “Doppelgänger” (2013, Sofia), “Amygdala” (2013, United Dead Artists Publishers, Paris), “Cherophobia” (2015, Gallery E2& L’Appât, Brussels),“The Observer” (2016, Le dernier cri Publishers, Marseille). His drawings have been published in The New York Times, De Standaard, etc. “Postindustrial” (2015) is his first animated film based on original poem by Kaloyan Pramatarov and produced by Compote Collective.

Boris Pramatarov

tumblr:

вторник, 16. януари 2018, България, Тайните на насекомите. Изложба на Борис Праматаров.

Намери повече интересни събития
Вземете препоръки за събития, базирани на вашия Facebook вкус. Вземи го сега!Покажи ми подходящи събития за менНе сега